KurumSoft

Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sok. No:18 Kat:3 Karalar Plaza Maltepe/İstanbul

İHRACAT VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI (TAX FREE) FATURALARININ E-FATURA
OLARAK DÜZENLENMESİ UYGULAMASINDA SIK SORULAN SORULAR

 

E-İHRACAT 1

Türkiye sınırlarına girişi
olmayan Transit
Ticaret kapsamındaki satışlar
ihracat e-faturası olarak
düzenlenmeli midir?

Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurtdışına çıkan malın faturası ihracat e- faturası
şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kağıt veya gönderici e-arşiv
mükellefi ise e-arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

E-İHRACAT 2

İhracat ve tax free faturası
düzenleyen e-fatura mükellefleri
portal yöntemini kullanabilir mi?

Portal yöntemini kullanan ve ihracat veya tax free faturası düzenleyen mükellefler uyumlu bir
yazılım programı kullanarak yükleme modülü ile ihracat faturası veya tax free faturası
düzenleyebilecektir.
Bununla birlikte Başkanlık gerekli çalışmalara başlamış olup, GİP portal uygulaması 1.7.2017
tarihine kadar ihracat ve yolcu beraberi eşya faturası düzenleyebilir hale gelecektir.
Ancak GİB portal yeterli düzeyde mobilite sağlamadığından ihracat ve tax free kapsamında
düzenlenecek e-Faturalarda tavsiye edilmemektedir.

E-İHRACAT 3

Serbest Bölgelerdeki şirketlere
düzenlenen e-faturalar, alıcı da efaturaya
kayıtlı bir kullanıcı ise
ihracat e-faturası olarak mı
düzenlenmelidir?

Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-faturası
olarak düzenlenmeli, serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı
da e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse
ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenleyecek , değilse kağıt fatura düzenlenecektir.

E-İHRACAT 4

Konsinye ihracat da ihracat efaturası
kapsamında mıdır?

Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat
yapan e-fatura kullanıcılar e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura olarak değilse kağıt fatura olarak
belge düzenlemeye devam edecektir.

E-İHRACAT 5

Yurtdışına düzenlenen hizmet
faturaları da ihracat e-faturası
şeklinde mi düzenlenmelidir?

e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi
zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi
gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam
edecektir.

E-İHRACAT 6

Yurtdışına çıkışlarda düzenlenen
proforma faturalar ihracat efaturası
kapsamında mıdır?

Proforma fatura 213 sayılı vergi usul kanununda kabul edilen gerçek bir fatura olmadığından ve bir
teklif olarak kabul edildiğinden kağıt ortamda düzenlenmeye devam edecektir.

E-İHRACAT 7
Tax-free faturalarının e-fatura
olarak düzenlemesinde fatura
iptali nasıl olacaktır?

Tüm e-fatura uygulamalarında olduğu gibi Tax-free e-faturasında da iptal mekanizması yoktur. Satış
iadeleri ya da iptali gerektiren durumlarda gider pusulası ile ürün geri alınacak, böylece muhasebe
kayıtlarına hem hasılat hem de gider kaydı yapılacaktır. Bununla birlikte işlem karşılığında
düzenlenen e-Fatura hali hazırda GTB sistemlerine gönderilmiş olduğu için haksız iadelerin önüne
geçmek için satıcı tarafından aracı kurum mutlaka bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme yöntemi
Bildirim yöntemi, Başkanlıkça www.efatura.gov.tr internet adresinde usul ve yöntemleri
duyuruluncaya kadar aracı kurum ile mağaza arasında mail, sms, elektronik kayıt girişi vb.
yöntemlerle serbestçe belirlenebilecektir. Başkanlık tarafından mükelleflerin erişimine sunulacak
uygulama ve servislerin hayata geçirilmesini müteakip yalnızca bu yöntem(ler) kullanılacaktır.

E-İHRACAT 8
Bedelsiz ihracatlar da e-fatura
kapsamında mıdır?

Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında GÇB düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-faturası
düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv
fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz
gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-Fatura olmak zorundadır. Bilindiği
üzere, e-Fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir.

E-İHRACAT 9
Elektronik Ticaret Gümrük
Beyanı (ETGB)- mikro ihracat da
e-fatura kapsamında mıdır?

Mikro ihracata ilişkin kesilecek faturalar gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura , değilse
kağıt ortamında kesilmeye devam edilecektir. Gerek GTB‟nin gerek Başkanlığın bu konuda bir
düzenlemesi bulunmamakta olup, aksi belirtilmediği sürece matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura
düzenlenmeye devam edilecektir.

E-İHRACAT 10
Yurt dışına gönderilen mala
ilişkin yansıtma ve fiyat farkı
faturaları da ihracat e-faturası
olarak mı kesilmelidir?

Bu faturalar da GÇB ekinde yollanıyorsa ve mal ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat efaturası
olarak kesilmelidir. Ancak hizmet ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-faturası
olarak düzenlenmeyecek gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak
düzenlenecektir.

E-İHRACAT 11
İhracat veya tax-free faturası
düzenliyor olmak e-fatura kayıtlı
kullanıcısı olma yükümlülüğü
getirir mi?

İhracat veya tax- free faturalarının e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesi yalnızca e-fatura kayıtlı
kullanıcısı olanlar için 1/7/2017 tarihinden itibaren zorunludur. E-fatura uygulamasına girme
zorunluluk şartlarını taşımayan ihracat veya tax free faturası düzenleyen mükellefler bu tarihten
sonra da matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edecektir.

E-İHRACAT 12
GTB üzerinden giden e-Faturalar
Alıcı firma olan Serbest bölgedeki
şirketin e-Fatura posta kutusuna
düşecek mi ? Serbest bölgedeki efatura
kayıtlı kullanıcısı olan alıcı
firmaya faturanın teslimi nasıl
olacaktır ?

GÇB ekinde çıkan bir e-fatura olduğu için fatura gönderilirken GTB’nin vkn’si seçilerek
gönderilmelidir. Böylece elektronik olarak düzenlenen fatura GTB’nin posta kutusuna düşecektir.
e-Fatura uygulaması kapsamında işlemin sıhhati için e-Faturalar yalnızca bir posta kutusuna
gönderilmektedir.
Serbest bölgedeki alıcı e-fatura kullanıcısı ise faturanın XML hali elektronik bir kanaldan (mail vb.)
alıcıya ulaştırılmalıdır.

E-İHRACAT 13
Yabancılara Özel fatura
düzenlenmesi de ihracat
kapsamındaki e-fatura olarak mı
düzenlenmelidir?

Özel fatura düzenlenmesi durumu sadece bavul ticareti uygulamasında vardır. Özel fatura diye
adlandırılan uygulama fatura ve GÇB‟nin tek belgede birleştirilmiş halidir. Belgenin hukuki
yapısında bir değişikliğe gidilmediği sürece uygulama eskiden olduğu gibi işlemeye devam
edecektir.

E-İHRACAT 14

Buyer Customer Party
alanındaki firma ID’sini
firmalar/mükellefler nereden elde
edecekler? Bu ID hiç yoksa nasıl
hareket edilecek?

Kastedilen BuyerCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID ise kılavuzda şu şekilde
belirtilmiştir; “Party/PartyLegalEntity/CompanyID: Malı satın alan kurumun ilgili ülkedeki vergi
kayıt kodu” Bu alan zorunlu olarak belirlenmemiştir. Bilinmiyor ise bu alan boş geçilebilir.
Yurtdışındaki firmanın firma ıd‟si, gönderilecek ülkenin mevzuatına göre bizdeki VKN‟ye karşılık
gelen numaradır.

E-İHRACAT 15

GTB’den gelen 23 haneli referans
numarası için bir web servis
sunulabilir mi? Ya da GİB
üzerinden sistem uygulama yanıtı
olarak kullanıcılara iletilebilir
mi?

Referans numaraları sistem yanıtı içerisinde gelecek aynı zamanda ihracat yapan mükellefler GTB
Portalına kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek de bu sorgulamayı yapabilecektir.

E-İHRACAT 16

İhracat faturalarını kesip,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
portalına gönderdiğimizde intaç
Gümrük İdaresi fiili ihracatı tamamlanan eşyanın kabul uygulama yanıtı ile ilgilisine dönerken fiili
ihraç tarihi bilgisi de bu yanıtın içinde bulunacaktır. Konuyla ilgili güncelleme efatura.gov.tr
adresindeki 26.12.2016 tarihli duyuru ile mükelleflere bildirilmiştir.
tarihini nasıl öğrenebileceğiz?
İhracat faturalarında intaç tarihi
ve Gümrük Beyanname numarası
bilgisi olacak mı?

E-İHRACAT 17

İhracatta e-Fatura kesmeye
başlayan firma 01.07.2017
tarihine kadar kağıt fatura da
kesebilir mi?

Evet, 01.07.2017 tarihine kadar kağıt fatura kesilebilir.
E-İHRACAT 18 İhracatçı firma Çelik Boru
ihracatı yapıyor. Borular açık
yük olarak direk gemiye
yükleniyor. İşin işleyişi gereği
önceden teorik kilo üzerinden
beyanname açmamız gerekiyor.
Mesela 150 ton 70.000 mt boru,
gemiye yükleme aşamasında bir
takım etkenlerde dolayı (gemiye
sığmaması, hasar görmesi, özgül
ağırlık farkı vs.) 148 ton 69.000
mt olarak beyan edilmeden eksik
yüklenmek zorunda kalıyor. Bu
aşamada beyannamede
gerçekleşen tonaj ve metre
üzerinden redrese dediğimiz
düzeltme yapılması gerekiyor.
Eski sistemde aynı fatura
Dökme akaryakıt veya bu tip durumlarda yapılan redrese işlemleri için yeni bir e-Fatura
düzenlenmesi gerekmektedir. Mükellef beyannamenin açılışında kullandığı e-Faturayı red durumuna
çekmek zorundadır. Ret işlemini istediği zaman yapabilir. Bu işlemler için kesilmesi gereken
redrese cezası ile ilgili olarak GTB ile görüşmeler devam etmektedir.
üzerinde de düzeltme yapılıyor
idi. Yeni sistemde bu işleyiş nasıl
olacak?

E-İHRACAT 19

23 Haneli ID numarasının
faturamızın görüntüsünde yer
alma zorunluluğu var mı?

Söz konusu referans numarası e-Faturanın GTB sistemlerine iletilmesine müteakip GTB tarafından
oluşturulduğu için e-Fatura üzerinde gösterimi mümkün değildir. Söz konusu numara GÇB‟nin
hazırlanması aşamasında 0886 belge kodu ile GÇB‟ye aktarılacaktır.

E-İHRACAT 20

Uçak yüklemelerinde sistemden
gelen ağırlık yerine ambar
ağırlığı yazmak zorundayız. Bu
durumda ihracat faturamızın da
mutlaka beyanname kilosundan
düzenlenecek doğru mu?

Evet. GÇB bilgileri ile ilgili ihracat faturası bilgileri birbirini doğrulamalıdır. Aksi takdirde sistem
hata verecek olup GÇB‟nin tesciline izin vermeyecektir.

E-İHRACAT 21

Teslim şekli EXW olan bir
faturada gümrük masrafı için
küçük bir tutar ekleniyor. EFaturada
da bu bir sıkıntı yaratır
mı?

Hayır. Bu tür masraflar istenirse satır bazında kalem maliyetlerine eklenebileceği gibi fatura alt
toplamında İndirim/Arttırım için kullanılan AllowanceCharge kısmına da yazılabilir.

E-İHRACAT 22 Eşyanın bulunduğu kabın adedi
zorunlu ve karşılaştıracak alan
mıdır? Birkaç farklı ürün kalemi
örneğin tek pakette
Bu alan her ne kadar GTB mevzuatı açısından zorunlu olsa da sahada uygulanmadığı görülmüştür.
Bu nedenle yayınlanan yeni shematrona göre teknik olarak doldurulması zorunlu bir alan değildir.
gönderilecekse bu alan nasıl
doldurulmalı?
E-İHRACAT 23 İhracatta e-Faturadaki ticari
eşyanın tanımı ile beyannamedeki
eşyanın ticari tanımı da birbiri ile
karşılaştırılacak mı? Özellikle
DİİB işlemlerinde bu konu çok
önemlidir.
İhracat faturasına yazılan bilgilerle GÇB üzerinde yer alan bilgiler birbiriyle uyumlu olmalıdır.
E-İHRACAT 24 Pilot olarak uygulanan yeni
uygulama ile gümrüklerde tescil
memuru incelemesi kaldırıldı,
doğrudan muayene memuru
beyannameyi kontrol etmektedir.
Bu durumda e-Fatura
düzeltmeleri nasıl yapılacak?
İhracat e-faturada yetki kime verilirse kontrol ve kabul/red yanıtı söz konusu yetkili tarafından
verilir. Bununla birlikte ihracat faturasını düzenleyip gönderen ihracatçı da tescile kadar red
mekanizmasını kendisi de tetikleyebilecektir. Tescil aşamasından sonra ret yetkisi sadece GTP
personeline bırakılmıştır.
E-İHRACAT 25 E-Fatura sisteminde 23 haneli bir
sayıdan bahsediliyor ancak
bunun farklı bir platformdan
alınması gerektiği belirtilmiş, bu
konu ile ilgili ayrıntı ne zaman
bildirilecek hangi platform
üzerinden firmalar bu 23 haneli
sayıya ulaşabilecek?
Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden bu sayıya ulaşılabilecektir. Bunun için Bilge
sistemine girişte kullanılan kullanıcı adı ve parola bilgileri kullanılacak olup, söz konusu numara
ayrıca sistem yanıtı içinde de ihracat faturası düzenleyen mükellefe bildirilmektedir.
E-İHRACAT 26 Zorunlu alanlar ile ilgili son
yayınlanan kılavuzda bulunan
İngilizce listelerin Türkçelerine
ulaşmak mümkün mü?
Söz konusu alanların kullanımı e-Fatura kılavuzlarında açıklanmış olup, alanların açıklamaları
mükelleflerden ziyade yazılım geliştiricileri için önemli olup, onlar da bu bilgiye haizdir.
E-İHRACAT 27 Zorunlu alanda bulunan “teslim
şekli” yayımlanan tebliğde eski
versiyonu olarak bulunuyor.
Güncel INCOTERM 2010 listesi
kullanılmamış. Örneğin,
DAP~DDU olarak geçiyor.
Düzeltilecek mi?
Listemizde hem DAP hem DDU bulunmaktadır
E-İHRACAT 28 Yurtdışına kargo şirketleri
aracılığı ile mal göndermekteyiz.
Bunlara ilişkin faturalar e-Fatura
mı olmalı?
Mikro İhracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılmakta
olup, mevcut süreçte e-Faturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen
ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e-arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.
E-İHRACAT 29 Faturaların Türkçe/İngilizce iki
dilde olması şekilsel olarak kabul
edilebilir mi? Sadece İngilizce
olduğu durumlarda GİB ve GTB
gerekli kontrol ve onayı
yapabilecek mi?
İhracat faturaları ile sınırlı kalmak kaydı ile faturaların İngilizce veya farklı bir dilde düzenlenmesi
mümkündür. İstenmesi halinde e-Faturalarda yabancı dil ve Türkçe bir arada da
kullanılabilmektedir. Ancak eşyanın tanımı ile ilgili bir karşılaştırma söz konusu olmayacaktır.
E-İHRACAT 30 İhracat e-Fatura sürecinde,
konsinye süreci nasıl olacak?
Mevcutta “0” bedelli bir fatura
ile GÇB düzenlenir.
Yurtdışındaki depoya mal sevk
edilir sonra parçalı satışlarda
gerçek fatura kesilir, GÇB
düzenlenmez. Bu noktada hangi
fatura ihracat faturası olacak?
Sıfır “0” bedelli fatura mı, gerçek
fatura mı?
Konsinye ihracat kapsamında GÇB ekinde alınması gereken bir fatura var ise e-Fatura olacaktır.
Ancak satışı daha sonra gerçekleşeceği için satış yapıldıkça düzenlenecek olan faturalar e-Fatura
olmayacaktır.
E-İHRACAT 31 GTIB numarası kaç karakter
olacak ve kontrolü hangi seviyede
olacaktır?
GTİP NO zorunlu alandır ve noktasız 12 haneli olacak şekilde girilecektir.
E-İHRACAT 32 Tax-Free faturalar Gümrüğe
uğradıktan sonra Tax-Free
özelliği kazanmakta ve aracı
şirketlere iletilmektedir. Bu
faturalar üzerinde
pasaport/kimlik numarası gibi
kişisel veriler mevcuttur.
Gümrük işlemleri Kılavuzunun
İlk yayınlanan taslağında yer
alan “satış mağazası ve aracı
şirket arasında bir entegrasyon
olmalı” ibaresi sebebi ile bazı
aracı şirketler fatura daha GİB
26/12/2016 tarihinde yayınlana e-fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda;
“Fatura düzenleyen(mağaza) ile aracı kurumlar arasında iptal/iade edilen ürünlere ait faturaların
yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılmasını engellemek ve haksız yere kdv iadesi
yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak bakımından; çevrimiçi ve gerçek zamanlı bir bağlantı
bulunmalıdır. Bağlantı metodunun ve yönteminin seçimi aracı kurum ile mağaza arasında serbestçe
belirlenebilecektir. “ açıklamalarına yer verilmiş olup entegrasyon ifadesi kılavuzdan çıkarılmış,
4/5/2017 tarihlinde yayınlanan söz konusu kılavuzun yeni versiyonunda(1.4) ise ;
“ Fatura düzenleyen(mağaza), “iptal/iade edilen ürünlere ilişkin” faturaların yetki verilmiş aracı
kurumlar tarafından iadesinin yapılmasını engellemek ve haksız yere kdv iadesi yapılmasının önüne
geçilmesini sağlamak bakımından, aracı kuruma bildirmelidir. Bildirim yöntemi, Başkanlıkça
www.efatura.gov.tr internet adresinde usul ve yöntemleri duyuruluncaya kadar aracı kurum ile
mağaza arasında mail, sms, elektronik kayıt girişi vb. yöntemlerle serbestçe belirlenebilecektir.
Başkanlık tarafından mükelleflerin erişimine sunulacak uygulama ve servislerin hayata geçirilmesini
ya da GTB’ye ulaşmadan bu
faturaları mükellef şirketlerinden
istemektedirler. Bu durum kişisel
verilerin korunması kanunu ile
çelişmektedir. GİB’in böyle bir
entegrasyonu zorunlu tutması söz
konusu mudur? Bunun önüne
geçilmesi için yapılacak / alınacak
önlemler var mıdır?
müteakip yalnızca bu yöntem(ler) kullanılacaktır.” İfadesiyle tam bir açıklık getirilmiştir.
E-İHRACAT 33 Bazı ihracat faturalarında
örneğin 100 adetlik mal için 1
kalemlik fatura
oluşturulmaktadır. Ancak
beyanname tarafında gerek
menşei (ithal ise) gerek parti
farklılığından dolayı bu 100
adetlik mal beyannamede 3
kalem olarak belirtilebiliyor.
Böyle bir duruma beyannamede 3
kalem olarak göründüğü için
faturada da 3 kalem olarak
belirtilmesi gerekir mi?
GÇB ile fatura birbirini doğrulamalıdır. Faturanın bir satırında ne görünüyorsa GÇB‟de de aynı
şekilde görünmelidir. Sistem e-Faturaları satır bazında kontrol etmektedir.
E-İHRACAT 34 GÇB ile uyumlu olması açısından
fatura üzerinde yazılan GTİP 12
haneli olarak mı deklare
edilmelidir?
Eğer ilk defa veya arızi ihracat yapılmıyor ise ürün GTİP numarası biliniyor olmalıdır. Ancak arızi
veya ilk defa ihracat yapılıyor ise ve bu konuda müşavir kullanılmıyor ise gümrük idaresinden
yardım talep edilerek aşılabilir. İhracatta GTİP önem arz etmektedir. Tam ve eksiksiz (noktasız 12
karakter) yazılması gerekir ve yanlış yazılır ise usulsüzlük cezası da alınabilir.
E-İHRACAT 35 Serbest bölgelerdeki firmalarının
yurt dışına ihracatları (Türkiye
Dışı) e-Fatura kapsamına girecek
mi?
Serbest bölgedeki aracı da e-Faturaya kayıtlı ise hali hazırda e-Fatura düzenlenmesi gerekir. Serbest
bölgeye yapılacak ihracatlar da (Gümrük Çıkış Beyannamesine konu olmuş) e-Fatura ihracat
beyannamesi ile beraber düzenlenerek ibraz edilecek. Ama serbest bölgeden çıkış yapacak eşya için
e-Fatura söz konusu değil. Çünkü serbest bölgede ihracat beyannamesi söz konusu değil. Serbest
bölgede düzenlenen beyanname transit beyannamesidir.
E-İHRACAT 36 e-Fatura (İhracat Faturası)
gümrüklerde uygulanmaya
başlanınca Gümrük
müşavirlerine bu yetki verilecek
mi?
e-Fatura uygulaması ile gerekli mobilite sağlanabilir ve yazılımsal olarak müşavirlere mobil araçlar
da dahil olmak üzere e-Fatura düzenletilebilir. Bunun için portal yöntemi dışında bir yöntem
kullanılması gerekmekte olup, gerekli destek yazılım firmalarınca sunulmaktadır.
E-İHRACAT 37 Faturalar elektronik sistem
üzerinde Gümrük onayına
gönderileceğinden bu sistem
kapalı olduğu durumda acil çıkış
yapılması için hangi önlem
alınmalı?
Bu durum için kağıt fatura ile işlem yapılması GİB açısından mümkündür. Gümrük açısından ise
GTB „nin gümrükteki tüm işleyişi duracağından ve faturanın olup olmaması durumu
değiştirmeyeceğinden Gümrük açısından sorun olmayacaktır. Ancak mükellefler bu yönteme
yalnızca istisnai durumlarda başvurmalı ve istendiğinde zaruret halini tevsik edebilmelidir. Aksi
takdirde 213 Sayılı VUK hükümlerine göre cezai yaptırımlarla karşılaşılabilinecektir
E-İHRACAT 38 Gümrük idareleri kendilerine
onay için gönderilen faturaları ne
kadar sürede onaylanacak,
gecikmeler yaşanabilir mi?
İhracat işlemleri kapsamında GİB‟e gönderilen e-Faturalar anında GTB sistemlerine iletilecek olup,
saniyeler içinde referans numarasını da içeren sistem yanıtı mükellefe e-Fatura sistemi üzerinden
iletilecektir. GÇB tescil işlemi tamamlandıktan ve ihraç edilen malların yurtdışı çıkış işlemleri
tamamlandıktan sonra mükellefler GTB Portalı üzerinden manuel olarak kabul yanıtını (içerisinde
GÇB bilgisi ve intaç tarihini de barındırır) tetikleyeceklerdir. Sistemin otomatik olarak işlemesi için
GTB tarafında çalışmalar yapılmaktadır.
E-İHRACAT 39 Geçmiş ayda işlemi tamamlanmış
GÇB’nin intaç tarihi sistemde
(VEDOP), işlemi
tamamlanmamış görünüyor ve
intaç tarihi hala yok, bu durumda
ne yapılması gerekir?
Arızi işlemler, muayene işlemleri, idari araştırmaya konu olmuş bir işlem diğer beyannamelerden
ayrı tutulup, onun kapanma işlemi yapılmayacağı için intaç tarihi olmayacak. İntaç tarihi
olmayacağı için e-Faturayla ilişkilendirip bilginin dönmesi ne VEDOP‟a ne de faturayı düzenleyene
söz konusu olmayacaktır.
E-İHRACAT 40 e-Faturada GTB tarafından
faturaların reddedilmesi hangi
maddelere göre ayarlandı, her
yanlışlıkta direk ret yanıtı mı
gidiyor, yoksa sistem önden
uyarıyor mu?
GÇB‟nin hazırlanması aşamasında fatura ile GÇB arasında bir uyumsuzluk olması halinde sistem
GÇB‟nin tesciline izin vermeyecektir. Ayrıca GTB kendi tarafları için gerekli kontrolleri yaptıktan
sonra malın çıkışını uygun görmezse de red yanıtı gönderecektir.
E-İHRACAT 41 E-Fatura kesilirken VKN girme
zorunluluğu var fakat yurtdışı
alıcılarının VKN’si olmadığından
bu işlem nasıl yapılacaktır?
AccountingCustomer Party alanına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgileri yazılmalı ,
BuyerCustomerParty alanına ise malı alan firmanın bilgileri yazılmalıdır. Konu ayrıntılı olarak efatura
Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda anlatılmıştır.
E-İHRACAT 42 E-Fatura kesen ihracatçı firma
Gümrük İdaresine e-Faturaları
matbu olarak ibraz etmek
mecburiyetinde midir?
Hayır, zaten faturanın kendisi Gümrük Ticaret Bakanlığının elinde olacağından ayrıca çıktı
alınmasına gerek yoktur.
E-İHRACAT 43 İnşaat üretimi sektöründe
yükleme bitmeden tonajlar beli
olmadığından yükleme
tamamlandığında tonaj farkları
e-Fatura sistemi içinde geriye dönük fatura düzenlenmesi önünde teknik bir engel yoktur. Ancak
kesilen faturanın üzerinde yazan tarihin çok önemi yoktur, e-Fatura görüntüleyicisi dahi e-Faturanın
ne zaman oluşturulduğu, imzalandığı, gönderildiği, alıcısına teslim edildiği gibi bilgileri sunabiliyor.
Bu nedenle mümkün mertebe faturaları süresinde düzenlemeye dikkat edilmelidir. Bununla birlikte
için yeni e-Fatura düzenlenmesi
gerekecektir. Bu durumda GÇB
tarihi ile uyumlu olabilmesi için
e-Fatura tarihi geriye dönük
olabilecek mi? E-Faturaya
istediğimiz tarihi verebilir miyiz?
GÇB‟nin tesciline kadar mükellefler GÇB‟ye yeni faturalar ekleyebileceklerdir.
E-İHRACAT 44 Geriye dönük e-Fatura
kesilemediği takdirde gemi
yüklemesi akşam saatlerinde ya
da hafta sonu biterse ilk iş günü
yeni bir e-Fatura
düzenlenebilecektir. Bu durumda
gemi beklemede kalır. Demoraj
ve benzeri masraflar oluşur.
bu tür durumlarda sorun yaşamamak adına müşavirlerin de kullanabileceği mobil e-Fatura
çözümlerinin tercih edilmesi sorunların önüne geçeceğinden portal yöntemi dışındaki yöntemlerin
tercih edilmesi gerekmektedir. Gerek GİB gerek GTB sistemleri 7/24 çalışmaktadır.
E-İHRACAT 45 İhracat faturalarındaki zorunlu
alanları her mükellef sağlamıyor,
örneğin otomobil ihracatında
paket yok. Bu alanlardaki
zorunluluk kalkacak mı? Ne
düşünülüyor?
Yeni yayınlanan şematronda böyle bir zorunluluk yoktur.
E-İHRACAT 46 Mevcut e-Fatura entegrasyonu
olan bir mükellef sadece TaxFree
faturalar için özel
entegratör kullanıp diğer
faturalar için entegrasyon
kullanabilir mi?
Hayır, e-Fatura uygulaması bir bütündür ve yalnızca bir yöntem ile uygulamadan
yararlanılabilmektedir.
E-İHRACAT 47 İhracat faturaları kim tarafından
nasıl reddedilecek, tek pencere
sisteminden mi?
Tescil öncesinde mükellef tarafından red mekanizması tetiklenebilir, tescil sonrasında ise Gümrük
Ticaret Bakanlığı tarafından reddedilecek. Tescil öncesi ret mekanizmasında, 23 haneli referans
numarasını iki kaynaktan temin edebileceksiniz. Size gelen sistem yanıtı içeriğinden ya da Gümrük
Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden fatura numaraları veya tarih aralığından faturalarınızı
ve referans numaralarınızı sorgulayabileceğiniz gibi reddedebileceksiniz.
E-İHRACAT 48 İhracat işlemlerinde de e-İrsaliye
kullanılacak mı?
Hayır, henüz değil. İleride değerlendirilecek.
E-İHRACAT 49 E-Fatura uygulamasında ihracat
faturaları için 01.01.2017
tarihinden itibaren merkez
olarak geçiş yapıp şube için ise
01.07.2017 tarihinden geçiş
yapabilir miyiz?
Evet, yapılabilir. Gümrük çıkış beyannamesin ekine aynı anda bir e-Fatura bir kağıt fatura
koyabilirsiniz. 01.07.2017‟ye kadar bir engel yoktur. E-Faturalar için belge kodu 0886, matbu
faturalar için 0100 eşleşerek GÇB‟ye belge eklemesi yapılacaktır.
E-İHRACAT 50 İhracat için e-Fatura kesildikten
sonra vergi iadesi vade
kapanışına istinaden geldiği için
oradaki entegrasyon nasıl
olacak? Kabul geldiğinde fatura
tarihi vade tarihi mi olacak?
Kabul yanıtı fiili ihracat (intaç) gerçekleştiğinde dönecektir. Kabul yanıtının içinde fili ihracat tarihi
bilgisi yer alacaktır.
E-İHRACAT 51 İhracat faturalarının içerik
bilgileri sistemden toplu rapor
olarak alınabilecek mi? KDV iade
listelerini oluştururken bu
raporlardan faydalanmak
mümkün olabilir mi?
Şu an için bu durum gündemde değildir. Ancak ilerleyen süreçte sistemlerin entegre edilmesi
planlanmaktaadır.
E-İHRACAT 52 Yurtdışına fason işçilik
yapıyoruz. Maliye nezdinde
hizmet ihracı sayılıyor. Bu tür
hizmet ihracı e-Fatura olacak mı?
Mal ihracatı kavramına dahil mi?
Gümrük Beyannamesine konu edilecek mal ihracı faturaları e-Fatura sistemine kayıtlı ihracatçılar
tarafından kullanılacaktır. Faturada mal bedeli var ise bu kapsama girer ancak sadece hizmet bedelli
bir fatura düzenleniyor ise ve ayrı bir fatura ile gönderme imkanınız var ise e-Fatura zorunluluğu
olmadan da gönderebilirsiniz
E-İHRACAT 53 İhracat faturalarında GTİP
numaralarının da yazılması
zorunlu mu?
Evet, zorunludur. Gerek e-Faturada gerek GÇB‟de olmazsa olmaz bilgi kabul edilmektedir.
E-İHRACAT 54 Sistemin içerisinde bazı
ihracatlarımızı elektronik fatura
yapabilir miyiz? Mevcut
sistemimizi devam ettirerek bir
kısım ihracatımızı 30 Haziran
2017 tarihine kadar sistemimizi
kurabilmek için e-Fatura
yapabilir miyiz?
Evet, 01.07.2017 tarihine kadar bir kısım ihracatlarınızı e-Fatura olarak başlayabilir, bir kısım
faturalarınızı ise işlemin zorluğu, gümrük müşavirini yetkilendiremediğiniz durum gibi pek çok
sebeple kağıt fatura yapabilirsiniz. 01.07.2017 tarihi itibari ile gümrük beyannameli mal ihracı
faturalarının tamamını e-Fatura olarak düzenlemek zorundasınız.
E-İHRACAT 55 E-Fatura sadece kayıtlı
kullanıcılar arasında veri akışını
sağlamaktaydı yalnız ihracatta
müşterilerimizin böyle bir
durumu söz konusu değil, nasıl
açıklayacağız?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sanal olarak yurtdışındaki müşterinin ikinci alıcısı gibi tanımlanmıştır.
Yurtdışındaki müşterinin yanında Gümrük Ticaret bakanlığı alıcı olarak tanımlandığı için Gümrük
Ticaret Bakanlığı kayıtlı kullanıcı pozisyonuna düşüyor. Bu kapsamda düzenlenen e-Faturalar
Yurtdışındaki müşteriye harici yollardan ulaştırılacaktır.
E-İHRACAT 56 Fatura kesim işlemini gümrük
müşavirlikleri mi gerçekleştirmeli
yoksa üretici firmaların kendisi
mi?
Kağıt faturada hali hazırda yapmakta olduğunuz bütün işlemleri e-Faturada da yapabilirsiniz.
Tamamen hukuki sözleşmeler ve yetkilendirme seviyesi ile alakalı olan bir işlem, nasıl ki muhasebe
ve mali müşavirlik hizmetinde bir fatura kesiminde, defterin tutulmasında Serbest veya Yeminli
mali müşavirden hizmet koşullarınızı belirleyerek hizmet alıyorsanız gümrük müşavirinden de özel
hukuk sözleşmeleri ile ve sınırlı sizin belirleyeceğiniz ihracat faturaları olmak üzere
faydalandırabilirsiniz. Özel entegratörlerin sunduğu hizmetlerde firma olarak çok sayıda gümrük
müşaviri ile de çalışabilirsiniz. Gümrük müşavirinin yetki alanı olarak belirlediğiniz faturaları
sadece o gümrük müşavirine e-Fatura düzenleme ve kontrol etme yetkisi de tanımlayabilirsiniz.
E-İHRACAT 57 Tescil alınana kadar yapılacak eFatura
iptallerinin kontrolü kim
tarafından nasıl yapılacak?
Fatura iptali esnasında gümrük
müşavirlikleri firması ile iletişim
nasıl sağlanacak?
Tescile kadar reddi mükellef tetikleyebilir. Bunun için tek pencere sistemine erişim şifresinin olması
yeterlidir. Ancak saha uygulamalarında bu şifrelerin müşavirlerde olduğundan bahisle bu işlemin
müşavirce yapılması gerekecektir.